بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بهائيان ديگر چه ميگويند  
    :نويسنده   خادمي، محمدعلي  
    :ناشر   نور  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نقد و بررسي افکار و آراء و تطورات تاريخي بهاييت  
     است. نگارنده، نخست، به ارائه  
     توضيحي مختصر درباره اصول عقايد شيعيان پرداخته و  
     اختلافات ميان مذاهب شيعي را  
     مي کاود. در ادامه شرايط اجتماعي، سياسي و اوضاع  
     ديني ايران در زمان حکومت 2 سلسله  
     صفويه و قاجاريه، به عنوان بخشي از تاريخ بهاييت  
     مورد بررسي قرار مي گيرد. قسمت  
     اصلي کتاب، به شرح حال سيد علي محمد باب، رهبر اين  
     فرقه و برخي از عقايد و سخنان وي  
     اختصاص يافته است. نويسنده فقط عقايد باب را بازگو  
     کرده و از هرگونه نقد و اظهار  
     نظر پرهيز کرده است.  
     نقد و بررسي افکار و آراء و تطورات تاريخي بهاييت  
     است. نگارنده، نخست، به ارائه  
     توضيحي مختصر درباره اصول عقايد شيعيان پرداخته و  
     اختلافات ميان مذاهب شيعي را  
     مي کاود. در ادامه شرايط اجتماعي، سياسي و اوضاع  
     ديني ايران در زمان حکومت 2 سلسله  
     صفويه و قاجاريه، به عنوان بخشي از تاريخ بهاييت  
     مورد بررسي قرار مي گيرد. قسمت  
     اصلي کتاب، به شرح حال سيد علي محمد باب، رهبر اين  
     فرقه و برخي از عقايد و سخنان وي  
     اختصاص يافته است. نويسنده فقط عقايد باب را بازگو  
     کرده و از هرگونه نقد و اظهار  
     نظر پرهيز کرده است.