بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   صاحب زمان و مخالفان  
    :نويسنده   دلخوشنواز، هاشم  
    :ناشر   رشيدي  
    :موضوع   اخلاق - ظهور - نشانه هاي ظهور - در حديث  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره امام مهدي (ع) و نقد و بررسي  
     فرقه بهائيت. کتاب به منظور رفع  
     شبهاتي که مروجان بهائيت در اذهان مردم ايجاد کرده  
     بودند تدوين شده است. نويسنده با  
     بهره گيري از آيات و روايات و کتب اديان ديگر و  
     منابع کلامي بويژه کتابهاي ملل و  
     نحل ابتدا به بيان دلايل غيبت و علائم ظهور امام  
     مهدي مي پردازد، سپس اقوال اديان  
     ديگر نظير زردشتي و مسيحيت و هند را درباره ظهور يک  
     منجي ذکر مي کند و در ادامه به  
     مباحث زير مي پردازد: نظرات علماي سني درباره امام  
     مهدي؛ طول عمر امام زمان، نقد و  
     بررسي عقايد فرقه هايي نظير معتزله، اشاعره، خوارج،  
     صوفيه، شيخيه و بهائيه درباره  
     مهدويت.  
     پژوهشي است درباره امام مهدي (ع) و نقد و بررسي  
     فرقه بهائيت. کتاب به منظور رفع  
     شبهاتي که مروجان بهائيت در اذهان مردم ايجاد کرده  
     بودند تدوين شده است. نويسنده با  
     بهره گيري از آيات و روايات و کتب اديان ديگر و  
     منابع کلامي بويژه کتابهاي ملل و  
     نحل ابتدا به بيان دلايل غيبت و علائم ظهور امام  
     مهدي مي پردازد، سپس اقوال اديان  
     ديگر نظير زردشتي و مسيحيت و هند را درباره ظهور يک  
     منجي ذکر مي کند و در ادامه به  
     مباحث زير مي پردازد: نظرات علماي سني درباره امام  
     مهدي؛ طول عمر امام زمان، نقد و  
     بررسي عقايد فرقه هايي نظير معتزله، اشاعره، خوارج،  
     صوفيه، شيخيه و بهائيه درباره  
     مهدويت.