بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انشعاب در بهائيت پس از مرگ شوقي رباني  
    :نويسنده   رائين، اسماعيل  
    :ناشر   مؤسسه تحقيقي رائين  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف با بهره جستن از اسناد وزارت خارجه انگليس و  
     اسناد دولتي ايران، از انشعاب در  
     بهاييت، پس از مرگ شوقي افندي به تفصيل بحث کرده و  
     با ارائه آمار و اسناد، درباره  
     ارتباط اين فرقه با اسراييل سخن گفته است. اوقاف  
     بهاييان و ديدگاه آنان در تقسيم  
     ارث، از ديگر مباحث کتاب است.  
     مؤلف با بهره جستن از اسناد وزارت خارجه انگليس و  
     اسناد دولتي ايران، از انشعاب در  
     بهاييت، پس از مرگ شوقي افندي به تفصيل بحث کرده و  
     با ارائه آمار و اسناد، درباره  
     ارتباط اين فرقه با اسراييل سخن گفته است. اوقاف  
     بهاييان و ديدگاه آنان در تقسيم  
     ارث، از ديگر مباحث کتاب است.