بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بهائيت سامراج کاخدمتگذار اداره  
    :نويسنده   سلطاني، مجتبي  
    :مترجم   رضوي، قلبي حسين  
    :ناشر   سازمان تبليغات اسلامي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي فشرده اي از کارکرد و تاريخ تکوين بهاييت  
     است. نويسنده با ذکر چالش هايي که  
     جوامع مسلمان با آنها روبرو هستند، فرقه سازي و  
     بهاييت را ره آورد استعمار مي داند.  
     شرح تاريخ اين فرقه با سرگذشت علي محمد شيرازي آغاز  
     مي شود و ادعاي نيابت و سپس  
     دعواي مهدويت توسط وي بازگو مي شود. نقش روسيه در  
     رشد بابيت، اعطاي لقب سر به  
     عبدالبها توسط بريتانيا، نقش بهاييان در فروپاشي  
     عثماني، روابط آنان با اسراييل و  
     امريکا مورد بررسي قرار مي گيرد. دلايل دستاويز  
     قرار دادن مهدويت توسط آنان تشريح  
     مي شود و به تعاليم اجتماعي و اخلاقي بهاييان به  
     اختصار اشاره مي گردد. کتاب با ذکر  
     منابع که عمدتا تأليفات سران اين فرقه است، به  
     پايان مي رسد.  
     بررسي فشرده اي از کارکرد و تاريخ تکوين بهاييت  
     است. نويسنده با ذکر چالش هايي که  
     جوامع مسلمان با آنها روبرو هستند، فرقه سازي و  
     بهاييت را ره آورد استعمار مي داند.  
     شرح تاريخ اين فرقه با سرگذشت علي محمد شيرازي آغاز  
     مي شود و ادعاي نيابت و سپس  
     دعواي مهدويت توسط وي بازگو مي شود. نقش روسيه در  
     رشد بابيت، اعطاي لقب سر به  
     عبدالبها توسط بريتانيا، نقش بهاييان در فروپاشي  
     عثماني، روابط آنان با اسراييل و  
     امريکا مورد بررسي قرار مي گيرد. دلايل دستاويز  
     قرار دادن مهدويت توسط آنان تشريح  
     مي شود و به تعاليم اجتماعي و اخلاقي بهاييان به  
     اختصار اشاره مي گردد. کتاب با ذکر  
     منابع که عمدتا تأليفات سران اين فرقه است، به  
     پايان مي رسد.