بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بهائيت مولود تصوف  
    :نويسنده   سيد کماري، سيد نصير  
    :ناشر   مؤسسه دفاع از حريم اسلام  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با اشاره به شرح حال باب و بها و  
     ديدگاه هاي آن دو در ادعاي مهدويت و  
     الوهيت، آن را مولود تصوف و تأويلات صوفي گرايانه  
     از آموزه هاي دين مي داند. وي با  
     استناد به منابع بابيت و بهاييت و با استفاده از  
     روش تنظيم گزينه ها، به شرح حال  
     سران اين فرقه ها و ادعاها و اعترافاتشان پرداخته  
     است تا خواننده خود به تناقضات  
     آنان واقف گردد. وي معتقد است عقايد چون وحدت وجود  
     عرفا، زير بناي فکري ادعاي  
     الوهيت سران فرقه بهاييت بوده است.  
     نويسنده با اشاره به شرح حال باب و بها و  
     ديدگاه هاي آن دو در ادعاي مهدويت و  
     الوهيت، آن را مولود تصوف و تأويلات صوفي گرايانه  
     از آموزه هاي دين مي داند. وي با  
     استناد به منابع بابيت و بهاييت و با استفاده از  
     روش تنظيم گزينه ها، به شرح حال  
     سران اين فرقه ها و ادعاها و اعترافاتشان پرداخته  
     است تا خواننده خود به تناقضات  
     آنان واقف گردد. وي معتقد است عقايد چون وحدت وجود  
     عرفا، زير بناي فکري ادعاي  
     الوهيت سران فرقه بهاييت بوده است.