بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رجوم الشياطين  
    :نويسنده   کاشاني، حبيب الله بن علي مدد  
    :موضوع   اخلاق - ظهور - کيفيت ظهور  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در رد ديدگاه هاي باب. نويسنده با  
     انگيزه پاسخ به طرفداران علي محمد باب  
     که مدعي بودند او نايب امام بلکه خود امام زمان و  
     حتي آخرين پيامبر است، کتاب را  
     سامان داده است. وي با بهره گيري از منابع روايي  
     شيعه، به ويژگي هاي حضرت مهدي  
     (عج)، علايم ظهور و ياران وي پرداخته و نتيجه گرفته  
     است که اين نشانه ها و صفات،  
     هيچ کدام بر باب انطباق ندارد. افزون بر آن، وقت  
     ظهور امام زمان به گونه دقيق مشخص  
     نشده و ظهور او همراه با شمشير و مبارزه مسلحانه  
     فراگير است و با آمدن آن حضرت،  
     بساط ظلم از دنيا بر چيده مي شود که اين ويژگي ها  
     در علي محمد باب نبوده است.  
     پژوهشي است در رد ديدگاه هاي باب. نويسنده با  
     انگيزه پاسخ به طرفداران علي محمد باب  
     که مدعي بودند او نايب امام بلکه خود امام زمان و  
     حتي آخرين پيامبر است، کتاب را  
     سامان داده است. وي با بهره گيري از منابع روايي  
     شيعه، به ويژگي هاي حضرت مهدي  
     (عج)، علايم ظهور و ياران وي پرداخته و نتيجه گرفته  
     است که اين نشانه ها و صفات،  
     هيچ کدام بر باب انطباق ندارد. افزون بر آن، وقت  
     ظهور امام زمان به گونه دقيق مشخص  
     نشده و ظهور او همراه با شمشير و مبارزه مسلحانه  
     فراگير است و با آمدن آن حضرت،  
     بساط ظلم از دنيا بر چيده مي شود که اين ويژگي ها  
     در علي محمد باب نبوده است.