بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بهاييگري  
    :نويسنده   کسروي، سيد احمد  
    :ناشر   آتروپات  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ردي است بر آيين بهاييت. نويسنده معتقد است ريشه  
     بهاييت از بابيت است و آن نيز از  
     شيخيگري. شيخيه نيز از تشيع سرچشمه گرفته است و  
     پيدايش اين فرقه ربطي به روس و  
     انگليس ندارد. نويسنده با اشاره به پندار مهدويت در  
     آيين کهن ايران، معتقد است در  
     صدر اسلام، اين پندار نبود و در سده اول توسط محمد  
     حنفيه پديد آمد؛ سپس آرزومندان  
     خلافت، با اين ابزار به ميدان سياست مي آمدند و  
     امام صادق (ع) و پيروانش نيز از اين  
     ابزار سود جستند و سپس شيخيگري و به دنبال آن  
     بهاييگري پديد آمد! نويسنده سپس به  
     ذکر ايرادهايي مي پردازد که به کيش بهاييت وارد  
     است؛ از جمله اين که شالوده اين  
     ادعاها بر عقل و انديشه استوار نيست. نويسنده معتقد  
     است پيدايش بهاييت باعث اختلاف  
     و دو دستگي در بين ملت ايران گشته و هدف او رفع اين  
     تيرگي است.  
     ردي است بر آيين بهاييت. نويسنده معتقد است ريشه  
     بهاييت از بابيت است و آن نيز از  
     شيخيگري. شيخيه نيز از تشيع سرچشمه گرفته است و  
     پيدايش اين فرقه ربطي به روس و  
     انگليس ندارد. نويسنده با اشاره به پندار مهدويت در  
     آيين کهن ايران، معتقد است در  
     صدر اسلام، اين پندار نبود و در سده اول توسط محمد  
     حنفيه پديد آمد؛ سپس آرزومندان  
     خلافت، با اين ابزار به ميدان سياست مي آمدند و  
     امام صادق (ع) و پيروانش نيز از اين  
     ابزار سود جستند و سپس شيخيگري و به دنبال آن  
     بهاييگري پديد آمد! نويسنده سپس به  
     ذکر ايرادهايي مي پردازد که به کيش بهاييت وارد  
     است؛ از جمله اين که شالوده اين  
     ادعاها بر عقل و انديشه استوار نيست. نويسنده معتقد  
     است پيدايش بهاييت باعث اختلاف  
     و دو دستگي در بين ملت ايران گشته و هدف او رفع اين  
     تيرگي است.