بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گفتار خوش يارقلي  
    :نويسنده   محلاتي، محمد  
    :ناشر   فراهاني  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - شيعه - دلايل  
    :تعداد چاپ   4  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف با بياني نغز و در قالب مناظره بين تعدادي از  
     افراد مذاهب و مکاتب مختلف، از  
     جمله شيعه اثناعشري، سني، اسماعيلي، شيخي، آقاخاني،  
     قادري و بهايي، به بررسي اين  
     مکاتب، از جمله بهاييت پرداخته و حقانيت شيعه را  
     اثبات کرده است. ادبيات کتاب،  
     مربوط به اواخر عصر قاجاريه و همراه با اصطلاحات آن  
     زمان و به شيوه داستان است.  
     مؤلف با بياني نغز و در قالب مناظره بين تعدادي از  
     افراد مذاهب و مکاتب مختلف، از  
     جمله شيعه اثناعشري، سني، اسماعيلي، شيخي، آقاخاني،  
     قادري و بهايي، به بررسي اين  
     مکاتب، از جمله بهاييت پرداخته و حقانيت شيعه را  
     اثبات کرده است. ادبيات کتاب،  
     مربوط به اواخر عصر قاجاريه و همراه با اصطلاحات آن  
     زمان و به شيوه داستان است.