بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امشي بحشرات بهائي  
    :نويسنده   مرتضوي، سيد محمد مهدي  
    :ناشر   فراهاني  
    :تاريخ چاپ   1343هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با اشاره به تاريخچه سران بهاييت، به بررسي  
     افکار و انديشه هاي آنان  
     پرداخته و ضمن تحليل آن، به ياوه گويي ها و  
     تناقض هاي آن اشاره کرده است. نويسنده  
     که بابيت و بهاييت را نقشه خائنان بيگانه، از جمله  
     روسيه مي داند، به نيرنگ هاي علي  
     محمد باب، ميرزا يحيي صبح ازل، حسين علي بها و شوقي  
     افندي پرداخته و به ديدگاه هاي  
     آنان در ادعاي الوهيت و نبوت و مسائل خانوادگي از  
     جمله نکاح، متعه، طلاق، مهريه،  
     عقد و عروسي و مسائل ارث و دفن اشاره کرده است.  
     نويسنده با اشاره به تاريخچه سران بهاييت، به بررسي  
     افکار و انديشه هاي آنان  
     پرداخته و ضمن تحليل آن، به ياوه گويي ها و  
     تناقض هاي آن اشاره کرده است. نويسنده  
     که بابيت و بهاييت را نقشه خائنان بيگانه، از جمله  
     روسيه مي داند، به نيرنگ هاي علي  
     محمد باب، ميرزا يحيي صبح ازل، حسين علي بها و شوقي  
     افندي پرداخته و به ديدگاه هاي  
     آنان در ادعاي الوهيت و نبوت و مسائل خانوادگي از  
     جمله نکاح، متعه، طلاق، مهريه،  
     عقد و عروسي و مسائل ارث و دفن اشاره کرده است.