بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دانستنيهائي درباره تاريخ و نقش سياسي رهبران بهايي  
    :نويسنده   مرتضي، احمد.آ  
    :ناشر   دار الکتب الإسلامية  
    :تاريخ چاپ   1346هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نگاهي است کوتاه به جريان بابيت و بهاييت در ايران.  
     نويسنده با ارائه اسنادي از باب  
     و بها، به نقد انديشه ها و ادعاهاي آنان مي پردازد  
     و با استناد به سخنان آن دو، و  
     اسناد موجود، آنان را دست پرورده روسيه و دولت هاي  
     استعماري مي داند. کنياز  
     دالگورکي، سفير روس، يکي از کساني است که در پيدايش  
     اين امر نقشي مستقيم داشته و  
     يادداشت هاي وي در اين زمينه نيز چاپ شده است. اما  
     بهاييان وجود چنين شخصي را رد  
     مي کنند. نويسنده با ارائه اسناد، سعي در اثبات  
     وجود دالگورکي و فعاليت هاي وي  
     دارد. ادامه سلسله بهاييه و پديدار شدن مدعياني  
     ديگر از اين سلسله، مبحث ديگر  
     نويسنده است.  
     نگاهي است کوتاه به جريان بابيت و بهاييت در ايران.  
     نويسنده با ارائه اسنادي از باب  
     و بها، به نقد انديشه ها و ادعاهاي آنان مي پردازد  
     و با استناد به سخنان آن دو، و  
     اسناد موجود، آنان را دست پرورده روسيه و دولت هاي  
     استعماري مي داند. کنياز  
     دالگورکي، سفير روس، يکي از کساني است که در پيدايش  
     اين امر نقشي مستقيم داشته و  
     يادداشت هاي وي در اين زمينه نيز چاپ شده است. اما  
     بهاييان وجود چنين شخصي را رد  
     مي کنند. نويسنده با ارائه اسناد، سعي در اثبات  
     وجود دالگورکي و فعاليت هاي وي  
     دارد. ادامه سلسله بهاييه و پديدار شدن مدعياني  
     ديگر از اين سلسله، مبحث ديگر  
     نويسنده است.