بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيام پدر  
    :نويسنده   مهتدي، فضل الله  
    :ناشر   امير کبير  
    :تاريخ چاپ   1357هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   4  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نوشتاري است از يکي از سردمداران دست کشيده از  
     بهاييت به دوستان و فرزندان خويش در  
     رد بهاييت. نوشته به خواهش فرزندان و دوستان  
     نگارنده سامان يافته و نگارنده در آن،  
     به سرگذشت خويش در دوران بهاييت خود مي پردازد و  
     نيرنگ ها، افسون ها و فريب هاي  
     بهاييان را رسوا و آشکار مي سازد. نويسنده از  
     معتمدين و صاحبان راز بهاء الله بوده  
     است و از نزديک با تمام رفتارهاي فردي و اجتماعي  
     اين مدعي، آشنا بوده است.  
     نوشتاري است از يکي از سردمداران دست کشيده از  
     بهاييت به دوستان و فرزندان خويش در  
     رد بهاييت. نوشته به خواهش فرزندان و دوستان  
     نگارنده سامان يافته و نگارنده در آن،  
     به سرگذشت خويش در دوران بهاييت خود مي پردازد و  
     نيرنگ ها، افسون ها و فريب هاي  
     بهاييان را رسوا و آشکار مي سازد. نويسنده از  
     معتمدين و صاحبان راز بهاء الله بوده  
     است و از نزديک با تمام رفتارهاي فردي و اجتماعي  
     اين مدعي، آشنا بوده است.