بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بهائيان  
    :نويسنده   نجفي، سيد محمد باقر  
    :ناشر   کتابخانه طهوري  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است مفصل و مستند در تاريخچه فرقه بهاييت.  
     مؤلف با استناد به منابع تاريخي  
     از جمله منابع بهاييان، به زمينه هاي فکري بهاييت  
     پرداخته و شيخيه و انديشه هاي شيخ  
     احمد احسايي را زمينه ساز بابيت دانسته است.  
     نويسنده، پس از ذکر فرايند پيدايش  
     بهاييت و ديدگاه هاي آنان و توطئه و خون ريزي هاي  
     آنان در شهرهاي ايران، پيدايش  
     آنان را مولود سياست هاي استعماري انگليس، روسيه و  
     اسراييل دانسته و اسنادي در خصوص  
     ارتباط سران اين فرقه با استعمار انگليس ارائه کرده  
     است.  
     پژوهشي است مفصل و مستند در تاريخچه فرقه بهاييت.  
     مؤلف با استناد به منابع تاريخي  
     از جمله منابع بهاييان، به زمينه هاي فکري بهاييت  
     پرداخته و شيخيه و انديشه هاي شيخ  
     احمد احسايي را زمينه ساز بابيت دانسته است.  
     نويسنده، پس از ذکر فرايند پيدايش  
     بهاييت و ديدگاه هاي آنان و توطئه و خون ريزي هاي  
     آنان در شهرهاي ايران، پيدايش  
     آنان را مولود سياست هاي استعماري انگليس، روسيه و  
     اسراييل دانسته و اسنادي در خصوص  
     ارتباط سران اين فرقه با استعمار انگليس ارائه کرده  
     است.