بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ساختههاي بهائيت در صحنه دين و سياست  
    :نويسنده   ودود، انور  
    :ناشر   انور ودود  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تلاشي است بر رد فرقه بهاييت، با استناد به  
     کتاب هاي آنان. نويسنده در صدد اثبات  
     کفر و ضلالت بهاييان است و از آن جا که خود از  
     نزديک با اين فرقه آشنا بوده است، با  
     استناد به گفتارها و نوشته هاي بهاء الله و  
     جانشينان وي، عقايد او را سخت تخطئه  
     کرده و مردم و پيروان او را از گرايش و عمل به  
     گفتارهاي کفرآميز وي که ادعاي خدايي  
     مي کرد، نهي کرده است.  
     تلاشي است بر رد فرقه بهاييت، با استناد به  
     کتاب هاي آنان. نويسنده در صدد اثبات  
     کفر و ضلالت بهاييان است و از آن جا که خود از  
     نزديک با اين فرقه آشنا بوده است، با  
     استناد به گفتارها و نوشته هاي بهاء الله و  
     جانشينان وي، عقايد او را سخت تخطئه  
     کرده و مردم و پيروان او را از گرايش و عمل به  
     گفتارهاي کفرآميز وي که ادعاي خدايي  
     مي کرد، نهي کرده است.