بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   هکذا قتلوا قرة العين  
    :نويسنده   وردي، علي  
    :ناشر   الجمل  
    :تاريخ چاپ   1997م  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بابيت  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح زندگاني و آثار و انديشه هاي قرة العين، يکي  
     از زنان نوانديش عصر ناصر الدين  
     شاه قاجار و علت تکفير و اعدام او در تبريز است.  
     انگيزه نويسنده، بازشناسي علل و  
     چگونگي نفوذ انديشه هاي بابيگري در عراق و توضيح  
     نقش قرة العين در اين زمينه بوده  
     است. وي به روش گزارشي و شيوه نقلي و با تکيه بر  
     منابع جديد مربوط به اين موضوع،  
     ابتدا به پاره اي از احوالات شخصي وي پرداخته است،  
     آن گاه چگونگي گرايش او به شيخيه  
     و سپس بابيه و فعاليت هاي تبليغي او در دفاع از  
     بابيه و لزوم تجديد نظر طلبي در  
     انديشه ها و معارف ديني را توضيح داده است.  
     شرح زندگاني و آثار و انديشه هاي قرة العين، يکي  
     از زنان نوانديش عصر ناصر الدين  
     شاه قاجار و علت تکفير و اعدام او در تبريز است.  
     انگيزه نويسنده، بازشناسي علل و  
     چگونگي نفوذ انديشه هاي بابيگري در عراق و توضيح  
     نقش قرة العين در اين زمينه بوده  
     است. وي به روش گزارشي و شيوه نقلي و با تکيه بر  
     منابع جديد مربوط به اين موضوع،  
     ابتدا به پاره اي از احوالات شخصي وي پرداخته است،  
     آن گاه چگونگي گرايش او به شيخيه  
     و سپس بابيه و فعاليت هاي تبليغي او در دفاع از  
     بابيه و لزوم تجديد نظر طلبي در  
     انديشه ها و معارف ديني را توضيح داده است.