بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ما و زمزمههاي شيطاني  
    :نويسنده   وکيل، عباس  
    :ناشر   دار الفکر  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت - مدعيان  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه مطالبي است در رد شيخيگري و بابيت و بهاييت.  
     نويسنده پيدايش اين فرقه ها را  
     حاصل فعاليت هاي استکباري روسيه و انگليس در عصر  
     قاجار مي داند و در اين کتاب، به  
     پيدايش و تاريخچه مختصري از شيخيگري و نمونه هايي  
     از بدآموزي شيخ احمد احسايي و سيد  
     کاظم رشتي اشاره مي کند. وي سپس به پيدايش و  
     تاريخچه بابيگري و بهاييگري مي پردازد  
     و ادعاهاي آنان را نقد و بررسي مي کند. در پايان  
     تحليلي از قوانين کتاب اقدس آمده و  
     نويسنده به نقد احکام آن پرداخته است.  
     مجموعه مطالبي است در رد شيخيگري و بابيت و بهاييت.  
     نويسنده پيدايش اين فرقه ها را  
     حاصل فعاليت هاي استکباري روسيه و انگليس در عصر  
     قاجار مي داند و در اين کتاب، به  
     پيدايش و تاريخچه مختصري از شيخيگري و نمونه هايي  
     از بدآموزي شيخ احمد احسايي و سيد  
     کاظم رشتي اشاره مي کند. وي سپس به پيدايش و  
     تاريخچه بابيگري و بهاييگري مي پردازد  
     و ادعاهاي آنان را نقد و بررسي مي کند. در پايان  
     تحليلي از قوانين کتاب اقدس آمده و  
     نويسنده به نقد احکام آن پرداخته است.