بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بهائيت دين نيست  
    :نويسنده   هدائي، ابوتراب  
    :ناشر   فراهاني  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   3  

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با اشاره به پيدايش مذاهب گوناگون در  
     اسلام، از جمله شيخيه، بابيه و  
     بهاييه، به زمينه هاي پيدايش آنها اشاره نموده و  
     نتيجه گرفته است که اين فرقه ها  
     دين نيستند و با اقتباس غلط از اسلام و اديان ديگر،  
     مشتي اصطلاحات را به هم بافته و  
     به صورت دين ارائه داده اند. نويسنده به بررسي کتاب  
     ايقان حسين علي بها پرداخته است  
     و 450 مورد خطا هاي ادبي از جمله اغلاط صرفي و نحوي  
     را از او گرفته است و نشان داده  
     است که اين پيامبر دروغين، چندان با زبان عربي آشنا  
     نبوده است. وي معتقد است نسخه  
     ايقان نزد او بوده است. مؤلف به نسخه خطي وچاپي  
     ايقان دسترسي داشته، لذا دو نسخه را  
     مقايسه کرده و 450 مورد اختلاف بين نسخه خطي و چاپي  
     را ياد آور شده است.  
     نويسنده با اشاره به پيدايش مذاهب گوناگون در  
     اسلام، از جمله شيخيه، بابيه و  
     بهاييه، به زمينه هاي پيدايش آنها اشاره نموده و  
     نتيجه گرفته است که اين فرقه ها  
     دين نيستند و با اقتباس غلط از اسلام و اديان ديگر،  
     مشتي اصطلاحات را به هم بافته و  
     به صورت دين ارائه داده اند. نويسنده به بررسي کتاب  
     ايقان حسين علي بها پرداخته است  
     و 450 مورد خطا هاي ادبي از جمله اغلاط صرفي و نحوي  
     را از او گرفته است و نشان داده  
     است که اين پيامبر دروغين، چندان با زبان عربي آشنا  
     نبوده است. وي معتقد است نسخه  
     ايقان نزد او بوده است. مؤلف به نسخه خطي وچاپي  
     ايقان دسترسي داشته، لذا دو نسخه را  
     مقايسه کرده و 450 مورد اختلاف بين نسخه خطي و چاپي  
     را ياد آور شده است.