بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   باغبان  
    :نويسنده   اختياري، محمد تقي  
    :ناشر   سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     داستان سيد احمد رشتي است که در سفر حج، کاروانيان  
     را گم مي کند و با توسل به امام  
     زمان (عج) کاروان را پيدا مي کند. او باغباني را  
     مي بيند و از او ياري مي خواهد.  
     باغبان به او مي گويد که نماز شب بخواند. سپس از او  
     مي خواهد که زيارت جامعه و  
     عاشورا بخواند و در پايان، سيد احمد را به  
     کاروانيان مي رساند و پس از جدايي، سيد  
     احمد در مي يابد که با امام زمان خويش ملاقات نموده  
     است. داستان برداشتي است آزاد  
     از واقعه اي حقيقي که از کتاب نجم الثاقب نقل شده  
     است.  
     داستان سيد احمد رشتي است که در سفر حج، کاروانيان  
     را گم مي کند و با توسل به امام  
     زمان (عج) کاروان را پيدا مي کند. او باغباني را  
     مي بيند و از او ياري مي خواهد.  
     باغبان به او مي گويد که نماز شب بخواند. سپس از او  
     مي خواهد که زيارت جامعه و  
     عاشورا بخواند و در پايان، سيد احمد را به  
     کاروانيان مي رساند و پس از جدايي، سيد  
     احمد در مي يابد که با امام زمان خويش ملاقات نموده  
     است. داستان برداشتي است آزاد  
     از واقعه اي حقيقي که از کتاب نجم الثاقب نقل شده  
     است.