بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اينک بهار  
    :نويسنده   و نقاشي، داستان ها و معارفي از  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است درباره امام مهدي (عج) براي آشنا  
     ساختن نوجوانان با ايشان.  
     پديدآورندگان با بهره گيري از ادبيات داستاني، شعر  
     و نقاشي، داستان ها و معارفي از  
     مهدويت را بيان کرده اند. داستان حسن بن مثله  
     جمکراني و بناي مسجد جمکران، پرسش ها  
     و پاسخ هايي درباره امام مهدي، داستان هايي از  
     ملاقات کنندگان با امام و اشعاري در  
     مدح امام، از مطالب عمده اين مجموعه کوچک است.  
     مجموعه اي است درباره امام مهدي (عج) براي آشنا  
     ساختن نوجوانان با ايشان.  
     پديدآورندگان با بهره گيري از ادبيات داستاني، شعر  
     و نقاشي، داستان ها و معارفي از  
     مهدويت را بيان کرده اند. داستان حسن بن مثله  
     جمکراني و بناي مسجد جمکران، پرسش ها  
     و پاسخ هايي درباره امام مهدي، داستان هايي از  
     ملاقات کنندگان با امام و اشعاري در  
     مدح امام، از مطالب عمده اين مجموعه کوچک است.