بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حضرت مهدي  
    :نويسنده   ابن ابي زينب، محمد بن ابراهيم  
    :مترجم   گوک، جواد  
    :ناشر   مؤسسه امام علي(ع)  
    :موضوع   کليات - منابع جامع - الغيبه نعماني  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه رواياتي است که در موضوع غيبت امام مهدي و  
     ديگر مسائل مربوط به ايشان از پيامبر (ص) و ائمه  
     معصوم (ع) صادر شده است. نويسنده اين روايات را به  
     چند دسته تقسيم و آنها را به ترتيب زير تدوين کرده  
     است: روايات مربوط به حفظ اسرار آل محمد، تمسک به  
     اهل بيت و تعداد آنان، معرفت ائمه (ع)، غيبت امام  
     مهدي و توصيه شيعه به بردباري و انتظار در حال غيبت  
     و صفات و سلوک امام مهدي، حوادث و نشانه هاي پيش و  
     پس از ظهور. مترجم در مقدمه، شرح کوتاهي از زندگاني  
     ابو عبد الله محمد بن جعفر نعماني و توضيحات سودمندي  
     در پاورقي ها آورده است.  
     مجموعه رواياتي است که در موضوع غيبت امام مهدي و  
     ديگر مسائل مربوط به ايشان از پيامبر (ص) و ائمه  
     معصوم (ع) صادر شده است. نويسنده اين روايات را به  
     چند دسته تقسيم و آنها را به ترتيب زير تدوين کرده  
     است: روايات مربوط به حفظ اسرار آل محمد، تمسک به  
     اهل بيت و تعداد آنان، معرفت ائمه (ع)، غيبت امام  
     مهدي و توصيه شيعه به بردباري و انتظار در حال غيبت  
     و صفات و سلوک امام مهدي، حوادث و نشانه هاي پيش و  
     پس از ظهور. مترجم در مقدمه، شرح کوتاهي از زندگاني  
     ابو عبد الله محمد بن جعفر نعماني و توضيحات سودمندي  
     در پاورقي ها آورده است.