بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دادگستر جهان  
    :نويسنده   اميني، ابراهيم  
    :ناشر   شفق  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   کليات - منابع جامع  
    :تعداد چاپ   19  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح احوال و پاسخ به شبهاتي درباره امام مهدي (عج)  
     است. نويسنده در 12 فصل، با استناد به يافته هاي  
     عقلي و نقلي محدثان، مفسران و مورخان اماميه و عامه  
     و نيز دستاوردهاي علوم تجربي، به تشکيک هاي گوناگون  
     درباره مهدويت پاسخ مي دهد. طرح مباحث به شيوه  
     مناظره است که بر جذابيت کتاب افزوده. مؤلف، آغاز  
     عقيده به مهدويت را زمان پيامبر (ص) مي داند و شخصيت  
     و نسب امام را بررسي مي کند و ادعاي مهدي بودن محمد  
     حنفيه، اعتقاد زيديه به مهدويت محمد بن عبدالله بن  
     حسن، باور واقفيه به عروج امام صادق (ع)، را رد  
     مي کند و به رد اين نکته که منشأ مهدويت از تعاليم  
     يهود و زرتشتي است و عبدالله سباء در ايجاد اين باور  
     نقش داشته، مي پردازد. عالم غيب و امام عصر؛ امامت  
     کودک 5 ساله؛ فلسفه طولاني شدن غيبت؛ مهدي در کتب  
     اهل سنت؛ علائم و شرايط ظهور؛ ياوران وي؛ احاديث،  
     منابع، تأليفات و اقوال بزرگان اهل سنت از مباحث مهم  
     کتاب است.  
     شرح احوال و پاسخ به شبهاتي درباره امام مهدي (عج)  
     است. نويسنده در 12 فصل، با استناد به يافته هاي  
     عقلي و نقلي محدثان، مفسران و مورخان اماميه و عامه  
     و نيز دستاوردهاي علوم تجربي، به تشکيک هاي گوناگون  
     درباره مهدويت پاسخ مي دهد. طرح مباحث به شيوه  
     مناظره است که بر جذابيت کتاب افزوده. مؤلف، آغاز  
     عقيده به مهدويت را زمان پيامبر (ص) مي داند و شخصيت  
     و نسب امام را بررسي مي کند و ادعاي مهدي بودن محمد  
     حنفيه، اعتقاد زيديه به مهدويت محمد بن عبدالله بن  
     حسن، باور واقفيه به عروج امام صادق (ع)، را رد  
     مي کند و به رد اين نکته که منشأ مهدويت از تعاليم  
     يهود و زرتشتي است و عبدالله سباء در ايجاد اين باور  
     نقش داشته، مي پردازد. عالم غيب و امام عصر؛ امامت  
     کودک 5 ساله؛ فلسفه طولاني شدن غيبت؛ مهدي در کتب  
     اهل سنت؛ علائم و شرايط ظهور؛ ياوران وي؛ احاديث،  
     منابع، تأليفات و اقوال بزرگان اهل سنت از مباحث مهم  
     کتاب است.