بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در جستجوي قائم  
    :نويسنده   پور طباطبائي، سيد مجيد  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :تاريخ چاپ   1370هـ.ش  
    :موضوع   کليات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     کتاب شناسي مجموعه آثار نگاشته شده درباره مهدويت  
     است. در اين اثر به معرفي 1852 اثر بلند و کوتاه  
     فارسي و عربي، کتاب، جزوه و مجله، چاپي و خطي، از  
     مؤلفين شيعي و سني پرداخته شده است. کتاب ها و آثار  
     در 6 بخش مستقل گنجانيده شده و در پايان، نمايه هاي  
     مفصل موضوعي براي جستجوي سريع آثار نيز تهيه شده  
     است: 1. کتب مستقل درباره مهدويت (429 فقره)؛ 2.  
     کتبي که بخشي از آنها به مهدويت پرداخته است (659  
     مورد)؛ 3. کتبي که به طور متفرقه و جنبي به مهدويت  
     پرداخته اند (426 مورد)؛ 4. وسايل، مجلات و جزوات  
     (54 مورد)؛ 5. مهدي در آينه شعر و ادبيات (68 فقره)؛  
     6. تکمله (216 مورد).  
     کتاب شناسي مجموعه آثار نگاشته شده درباره مهدويت  
     است. در اين اثر به معرفي 1852 اثر بلند و کوتاه  
     فارسي و عربي، کتاب، جزوه و مجله، چاپي و خطي، از  
     مؤلفين شيعي و سني پرداخته شده است. کتاب ها و آثار  
     در 6 بخش مستقل گنجانيده شده و در پايان، نمايه هاي  
     مفصل موضوعي براي جستجوي سريع آثار نيز تهيه شده  
     است: 1. کتب مستقل درباره مهدويت (429 فقره)؛ 2.  
     کتبي که بخشي از آنها به مهدويت پرداخته است (659  
     مورد)؛ 3. کتبي که به طور متفرقه و جنبي به مهدويت  
     پرداخته اند (426 مورد)؛ 4. وسايل، مجلات و جزوات  
     (54 مورد)؛ 5. مهدي در آينه شعر و ادبيات (68 فقره)؛  
     6. تکمله (216 مورد).