بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خورشيد مغرب: غيبت، انتظار، تکليف  
    :نويسنده   حکيمي، محمد رضا  
    :ناشر   دفتر نشر فرهنگ اسلامي  
    :موضوع   کليات - منابع جامع  
    :تعداد چاپ   13  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مطالبي جامع درباره مباحث مختلف مهدويت است که با  
     بياني علمي، ادبي، ساده و روان  
     طرح شده است. مؤلف در اين کتاب کوشيده است تا با  
     استناد به آيات، روايات و منابع  
     تاريخي و تحليل آنها، سيمايي کلي از حضرت مهدي  
     ارائه دهد. اهم عناوين کتاب  
     عبارت اند از: ولادت، خصايل و شمايل حضرت مهدي،  
     سيره آن حضرت در ابعاد مختلف با  
     استفاده از کلام راويان و مورخان، غيبت صغرا و کبرا  
     و نواب خاص و عام امام زمان،  
     بشارت اديان گذشته به مهدي، مسئله موعود (عج) در  
     کتابهاي اهل سنت و کلام علماي آنان  
     در اين زمينه، تواتر احاديث مهدي، اعتقاد به مهدي  
     در کتب شيعي و کلام امامان و  
     بزرگان شيعه، طرح مسائلي پيرامون ظهور مهدي از کتاب  
     بيان الفرقان، سيماي مهدي در  
     آيات قرآن، سيماي مهدي در علوم عقلي، کلامي، عرفاني  
     و گفتار دانشمندان اين علوم،  
     ويژگي ها و آثار وجودي امام زمان در عصر غيبت،  
     بررسي مسئله طول عمر امام زمان از  
     ديدگاه علوم تجربي و در قلمرو قدرت الهي، نگاهي  
     اجمالي به تربيت و سياست در اسلام،  
     فلسفه تربيتي و سياسي غيبت امام دوازدهم و پاسخ به  
     پرسشهايي در اين زمينه، نيابت و  
     رهبري در اسلام، وظايف مسلمين و ابعاد مقاومت آنان  
     در عصر غيبت، جنبه ها، آثار و  
     نتايج و آمادگي نهفته در انتظار، زمينه ها و علامات  
     ظهور، نقش شيعيان و ايرانيان در  
     زمان ظهور، موانع پيش روي امام زمان، گفتارهايي  
     عاطفي در ستايش و بيان غم هجران  
     مهدي و توضيح شرايط و ويژگيهاي دوران پس از ظهور  
     حضرت حجت.  
     مطالبي جامع درباره مباحث مختلف مهدويت است که با  
     بياني علمي، ادبي، ساده و روان  
     طرح شده است. مؤلف در اين کتاب کوشيده است تا با  
     استناد به آيات، روايات و منابع  
     تاريخي و تحليل آنها، سيمايي کلي از حضرت مهدي  
     ارائه دهد. اهم عناوين کتاب  
     عبارت اند از: ولادت، خصايل و شمايل حضرت مهدي،  
     سيره آن حضرت در ابعاد مختلف با  
     استفاده از کلام راويان و مورخان، غيبت صغرا و کبرا  
     و نواب خاص و عام امام زمان،  
     بشارت اديان گذشته به مهدي، مسئله موعود (عج) در  
     کتابهاي اهل سنت و کلام علماي آنان  
     در اين زمينه، تواتر احاديث مهدي، اعتقاد به مهدي  
     در کتب شيعي و کلام امامان و  
     بزرگان شيعه، طرح مسائلي پيرامون ظهور مهدي از کتاب  
     بيان الفرقان، سيماي مهدي در  
     آيات قرآن، سيماي مهدي در علوم عقلي، کلامي، عرفاني  
     و گفتار دانشمندان اين علوم،  
     ويژگي ها و آثار وجودي امام زمان در عصر غيبت،  
     بررسي مسئله طول عمر امام زمان از  
     ديدگاه علوم تجربي و در قلمرو قدرت الهي، نگاهي  
     اجمالي به تربيت و سياست در اسلام،  
     فلسفه تربيتي و سياسي غيبت امام دوازدهم و پاسخ به  
     پرسشهايي در اين زمينه، نيابت و  
     رهبري در اسلام، وظايف مسلمين و ابعاد مقاومت آنان  
     در عصر غيبت، جنبه ها، آثار و  
     نتايج و آمادگي نهفته در انتظار، زمينه ها و علامات  
     ظهور، نقش شيعيان و ايرانيان در  
     زمان ظهور، موانع پيش روي امام زمان، گفتارهايي  
     عاطفي در ستايش و بيان غم هجران  
     مهدي و توضيح شرايط و ويژگيهاي دوران پس از ظهور  
     حضرت حجت.