بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در محضر حضرت آية الله العظمي صافي گلپايگاني  
    :نويسنده   صافي گلپايگاني، لطف الله  
    :موضوع   کليات - مهدي پژوهي - ضرورت  

شرح موضوعات کتاب
     مصاحبه با آيت الله صافي گلپايگاني درباره مسائل  
     مربوط به مهدويت و به ويژه انگيزه ايشان در تدوين  
     کتاب منتخب الاثر است. وي پس از بيان مقداري از  
     خاطرات خويش در مورد چگونگي تدوين منتخب الاثر،  
     يادآور شده است که تعيين زمان ظهور براي امام مهدي  
     نمي باشد او همچنين از فرهنگ مهدويت به عنوان روح  
     دين و امامت و ولايت ياد کرده و آشنا ساختن مردم با  
     آن را يک ضرورت ارزيابي کرده است.  
     مصاحبه با آيت الله صافي گلپايگاني درباره مسائل  
     مربوط به مهدويت و به ويژه انگيزه ايشان در تدوين  
     کتاب منتخب الاثر است. وي پس از بيان مقداري از  
     خاطرات خويش در مورد چگونگي تدوين منتخب الاثر،  
     يادآور شده است که تعيين زمان ظهور براي امام مهدي  
     نمي باشد او همچنين از فرهنگ مهدويت به عنوان روح  
     دين و امامت و ولايت ياد کرده و آشنا ساختن مردم با  
     آن را يک ضرورت ارزيابي کرده است.