بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نويد امن و امان  
    :نويسنده   صافي گلپايگاني، لطف الله  
    :ناشر   حضرت معصومه(س)  
    :تاريخ چاپ   1375هـ.ش  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - مجموعه ها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه مطالب و مقالات مؤلف درباره شخصيت و  
     ويژگي هاي غيبت و ظهور امام مهدي (عج)  
     است. وي با بهره گيري از قرآن و منابع روايي شيعه و  
     سني و نوشته هايي درباره امام  
     مهدي، به بررسي و تبيين ابعاد مختلف امام مهدي  
     پرداخته است. مطالب کتاب در 4 بخش  
     تدوين شده که برخي از عناوين مباحث آن عبارتند از:  
     بشارت هاي قرآن و احاديث به ظهور  
     امام مهدي؛ مشخصات و اوصاف امام مهدي در احاديث  
     شيعي و کتب اهل سنت؛ اسامي جمعي از  
     علماي اهل سنت که به ولادت و حيات امام مهدي اعتراف  
     نموده اند؛ اسرار و فلسفه غيبت  
     و فوايد امام غايب؛ بررسي و تبيين طول عمر امام  
     مهدي و بقاي نيروي جواني وي؛ چگونگي  
     ولادت امام مهدي و عقيده به ظهور و قيام مدعيان  
     مهدويت.  
     مجموعه مطالب و مقالات مؤلف درباره شخصيت و  
     ويژگي هاي غيبت و ظهور امام مهدي (عج)  
     است. وي با بهره گيري از قرآن و منابع روايي شيعه و  
     سني و نوشته هايي درباره امام  
     مهدي، به بررسي و تبيين ابعاد مختلف امام مهدي  
     پرداخته است. مطالب کتاب در 4 بخش  
     تدوين شده که برخي از عناوين مباحث آن عبارتند از:  
     بشارت هاي قرآن و احاديث به ظهور  
     امام مهدي؛ مشخصات و اوصاف امام مهدي در احاديث  
     شيعي و کتب اهل سنت؛ اسامي جمعي از  
     علماي اهل سنت که به ولادت و حيات امام مهدي اعتراف  
     نموده اند؛ اسرار و فلسفه غيبت  
     و فوايد امام غايب؛ بررسي و تبيين طول عمر امام  
     مهدي و بقاي نيروي جواني وي؛ چگونگي  
     ولادت امام مهدي و عقيده به ظهور و قيام مدعيان  
     مهدويت.