بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کتاب غيبت فضل بن شاذان  
    :نويسنده   صدرايي خويي، علي  
    :موضوع   کليات - منابع جامع - الغيبه ابن شاذان  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحليل و توصيف محتوايي کتاب غيبت، اثر فضل بن شاذان  
     است. نويسنده نخست، زندگي نامه  
     مختصر و آثار فضل بن شاذان را معرفي کرده و آن گاه  
     به معرفي کتاب الغيبة وي پرداخته  
     است. اين اثر عهده دار اثبات غيبت حضرت مهدي (عج) و  
     از منابع مهم حديثي شيعه است.  
     محقق، مشخصات چاپي آن را ذکر کرده است. از آن جا که  
     فضل انديشه ظهور را موضوعي مسلم  
     مي دانست و ظهور مدعيان دروغين و سوء استفاده  
     کنندگان را پيش بيني مي کرد، در اين  
     اثر رواياتي در نهي از مشخص کردن وقت ظهور حضرت  
     مهدي (عج) نقل مي کند، و براي  
     جلوگيري از ظهور فرقه هاي منحرف، رواياتي نيز در  
     تأکيد بر 12 تن بودن اوصياي پيامبر  
     (ص) مي آورد که هر کدام از اين مطالب، از بصيرت و  
     زمان شناسي فضل حکايت مي کند.  
     تحليل و توصيف محتوايي کتاب غيبت، اثر فضل بن شاذان  
     است. نويسنده نخست، زندگي نامه  
     مختصر و آثار فضل بن شاذان را معرفي کرده و آن گاه  
     به معرفي کتاب الغيبة وي پرداخته  
     است. اين اثر عهده دار اثبات غيبت حضرت مهدي (عج) و  
     از منابع مهم حديثي شيعه است.  
     محقق، مشخصات چاپي آن را ذکر کرده است. از آن جا که  
     فضل انديشه ظهور را موضوعي مسلم  
     مي دانست و ظهور مدعيان دروغين و سوء استفاده  
     کنندگان را پيش بيني مي کرد، در اين  
     اثر رواياتي در نهي از مشخص کردن وقت ظهور حضرت  
     مهدي (عج) نقل مي کند، و براي  
     جلوگيري از ظهور فرقه هاي منحرف، رواياتي نيز در  
     تأکيد بر 12 تن بودن اوصياي پيامبر  
     (ص) مي آورد که هر کدام از اين مطالب، از بصيرت و  
     زمان شناسي فضل حکايت مي کند.