بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در محضر غيبت نعماني  
    :نويسنده   مسعودي، عبدالهادي  
    :موضوع   کليات - منابع جامع - الغيبه نعماني  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     معرفي کتاب نعماني درباره امام مهدي (عج) است.  
     نويسنده نخست به معرفي شخصيت و بيان  
     زندگي و مشايخ و شاگردان نعماني پرداخته و با  
     استفاده از کتاب هاي رجال، و نيز برخي  
     کتاب هاي روايي، ابعاد و شخصيت علمي وي را بررسي  
     کرده است. نعماني، از زمره  
     پيشگامان عالمان و محدثان مجتهدي است که با هدفي  
     خاص و به شيوه موضوعي، يکي از  
     بهترين تک نگاري هاي حديث مهدويت را ارائه داده  
     است. نويسنده آن گاه به معرفي  
     توصيفي کتاب نعماني، با عنوان الغيبه پرداخته و  
     انگيزه نگارش، تاريخ نگارش، اهميت و  
     اعتبار کتاب، روش مؤلف در نقل احاديث را مورد اشاره  
     دقيق قرار داده است.  
     معرفي کتاب نعماني درباره امام مهدي (عج) است.  
     نويسنده نخست به معرفي شخصيت و بيان  
     زندگي و مشايخ و شاگردان نعماني پرداخته و با  
     استفاده از کتاب هاي رجال، و نيز برخي  
     کتاب هاي روايي، ابعاد و شخصيت علمي وي را بررسي  
     کرده است. نعماني، از زمره  
     پيشگامان عالمان و محدثان مجتهدي است که با هدفي  
     خاص و به شيوه موضوعي، يکي از  
     بهترين تک نگاري هاي حديث مهدويت را ارائه داده  
     است. نويسنده آن گاه به معرفي  
     توصيفي کتاب نعماني، با عنوان الغيبه پرداخته و  
     انگيزه نگارش، تاريخ نگارش، اهميت و  
     اعتبار کتاب، روش مؤلف در نقل احاديث را مورد اشاره  
     دقيق قرار داده است.