بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حضرت مهدي در دنياي امروز  
    :نويسنده   معمار منتظرين، سعيد  
    :موضوع   کليات - انتظار - وظايف منتظران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گفت وگويي است درباره نقش توجه به امام عصر (عج) در  
     دنياي امروز و بعضي از مسائل  
     اجتماعي و اعتقادي درباره امام زمان. دريافت توحيد  
     از راه ولايت و از اين طريق به  
     امنيت و آرامش رسيدن، از جمله آثار مهم اعتقاد به  
     امام مهدي است که در اين گفت وگو  
     با استناد به آياتي از قرآن، بر آن تأکيد شده است.  
     مصاحبه شونده، معرفت امام را از  
     طريق مطالعه در احوال او لازم دانسته و براي  
     متفکران و مطبوعات و رسانه ها در اين  
     مسير نقش ويژه اي قائل شده است. وي در ادامه به  
     برخي از ويژگي هاي دوران پيش از  
     ظهور، همچون شکوفايي علوم اشاره کرده است. ياد  
     نمودن از امام مهدي به عنوان حجت خدا  
     و چگونگي حجيت او و نيز تناقض ميان ابتلاي مردم پيش  
     از غيبت به يأس، و از طرف ديگر،  
     لزوم آمادگي آنها براي ظهور در اين زمان و موضوع  
     شهادت امام زمان پس از ظهور، از  
     جمله پرسش هايي است که به آنها پاسخ گفته شده است.  
     گفت وگويي است درباره نقش توجه به امام عصر (عج) در  
     دنياي امروز و بعضي از مسائل  
     اجتماعي و اعتقادي درباره امام زمان. دريافت توحيد  
     از راه ولايت و از اين طريق به  
     امنيت و آرامش رسيدن، از جمله آثار مهم اعتقاد به  
     امام مهدي است که در اين گفت وگو  
     با استناد به آياتي از قرآن، بر آن تأکيد شده است.  
     مصاحبه شونده، معرفت امام را از  
     طريق مطالعه در احوال او لازم دانسته و براي  
     متفکران و مطبوعات و رسانه ها در اين  
     مسير نقش ويژه اي قائل شده است. وي در ادامه به  
     برخي از ويژگي هاي دوران پيش از  
     ظهور، همچون شکوفايي علوم اشاره کرده است. ياد  
     نمودن از امام مهدي به عنوان حجت خدا  
     و چگونگي حجيت او و نيز تناقض ميان ابتلاي مردم پيش  
     از غيبت به يأس، و از طرف ديگر،  
     لزوم آمادگي آنها براي ظهور در اين زمان و موضوع  
     شهادت امام زمان پس از ظهور، از  
     جمله پرسش هايي است که به آنها پاسخ گفته شده است.