بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   برگزيده آثار در طول قرون و اعصار  
    :نويسنده   مهدي پور، علي اکبر  
    :موضوع   کليات - منابع جامع - منتخب الاثر  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     معرفي مجموعه اي از بهترين کتاب هايي است که درباره  
     امام مهدي (عج) در طول قرون و  
     اعصار نگاشته شده است. نويسنده به ترتيب زماني، با  
     معرفي کتاب سليم بن قيس که در  
     قرن اول سامان يافته، آغاز کرده و با معرفي کتاب  
     منتخب الأثر، اثر آيت الله صافي  
     گلپايگاني، پايان مي بخشد. وي به معرفي دقيق و  
     تفصيلي منتخب الاثر پرداخته و آن را  
     جامع ترين و بهترين کتاب درباره امام مهدي شمرده و  
     نظرات بزرگان را در اين زمينه  
     ارائه داده است. برخي از کتاب هايي که اصحاب ائمه  
     درباره امام مهدي نوشته اند؛ غيبت  
     نعماني؛ کمال الدين و تمام النعمه؛ غيبت شيخ طوسي،  
     و... در اين مقاله معرفي  
     شده اند.  
     معرفي مجموعه اي از بهترين کتاب هايي است که درباره  
     امام مهدي (عج) در طول قرون و  
     اعصار نگاشته شده است. نويسنده به ترتيب زماني، با  
     معرفي کتاب سليم بن قيس که در  
     قرن اول سامان يافته، آغاز کرده و با معرفي کتاب  
     منتخب الأثر، اثر آيت الله صافي  
     گلپايگاني، پايان مي بخشد. وي به معرفي دقيق و  
     تفصيلي منتخب الاثر پرداخته و آن را  
     جامع ترين و بهترين کتاب درباره امام مهدي شمرده و  
     نظرات بزرگان را در اين زمينه  
     ارائه داده است. برخي از کتاب هايي که اصحاب ائمه  
     درباره امام مهدي نوشته اند؛ غيبت  
     نعماني؛ کمال الدين و تمام النعمه؛ غيبت شيخ طوسي،  
     و... در اين مقاله معرفي  
     شده اند.