بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي در آثار شخصيتهاي اسلامي  
    :نويسنده   ميري، سيد عباس  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - کتابنامه ها  

شرح موضوعات کتاب
     معرفي کتاب هاي معتبر نگاشته شده درباره مهدويت و  
     بررسي ديدگاه هاي صاحبان برخي از  
     آن کتاب ها است. نويسنده در اين مقاله 21 اثر  
     تحقيقي و مستند از شيعه و سني را که  
     درباره مهدي امت، غيبت و علل آن، ظهور و تشکيل  
     حکومت و ديگر مباحث پيرامون آن  
     نوشته اند، معرفي و برخي نظرات آنها را در آن باره،  
     به طور گذرا خاطر نشان ساخته  
     است. وي همچنين در کتاب هاي تصحيح شده، به نسخه هاي  
     استفاده شده، چاپ هاي آن،  
     باب ها و فصل هاي کتاب نيز پرداخته و در کنار  
     هرکدام، تصويري از روي جلد آن ضميمه  
     ساخته است.  
     معرفي کتاب هاي معتبر نگاشته شده درباره مهدويت و  
     بررسي ديدگاه هاي صاحبان برخي از  
     آن کتاب ها است. نويسنده در اين مقاله 21 اثر  
     تحقيقي و مستند از شيعه و سني را که  
     درباره مهدي امت، غيبت و علل آن، ظهور و تشکيل  
     حکومت و ديگر مباحث پيرامون آن  
     نوشته اند، معرفي و برخي نظرات آنها را در آن باره،  
     به طور گذرا خاطر نشان ساخته  
     است. وي همچنين در کتاب هاي تصحيح شده، به نسخه هاي  
     استفاده شده، چاپ هاي آن،  
     باب ها و فصل هاي کتاب نيز پرداخته و در کنار  
     هرکدام، تصويري از روي جلد آن ضميمه  
     ساخته است.