بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گفتمان مهدويت  
    :ناشر   بوستان کتاب قم  
    :تاريخ چاپ   1381هـ.ش  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - مجموعه ها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     متن مجموعه سخنراني ها در سومين گفتمان مهدويت است.  
     اين گفتمان بر آن بوده است که  
     با استفاده از متفکران و دانشمندان حوزه و دانشگاه،  
     به تبيين ابعاد گوناگون مسئله  
     مهدويت بپردازد و شبهات و پرسش هاي موجود در اين  
     زمينه را به صورت منطقي و استدلالي  
     پاسخ دهد. آثار و فوايد وجودي امام عصر، بررسي  
     ابعاد تربيتي انتظار محور، بررسي  
     شبهات مهدويت، آثار تربيتي و روان شناختي انتظار،  
     انتظار و مهدويت از ديدگاه جامعه  
     شناختي، از عناوين اين سخنراني هاست. در نخستين بخش  
     کتاب، پيام آيت الله صافي  
     گلپايگاني به گفتمان آمده است که در اين پيام  
     ويژگي هاي جامعه منتظر به تصوير کشيده  
     شده است. در پايان کتاب، خلاصه اي از سخنراني هاي  
     گفتمان اول و دوم آمده است.  
     متن مجموعه سخنراني ها در سومين گفتمان مهدويت است.  
     اين گفتمان بر آن بوده است که  
     با استفاده از متفکران و دانشمندان حوزه و دانشگاه،  
     به تبيين ابعاد گوناگون مسئله  
     مهدويت بپردازد و شبهات و پرسش هاي موجود در اين  
     زمينه را به صورت منطقي و استدلالي  
     پاسخ دهد. آثار و فوايد وجودي امام عصر، بررسي  
     ابعاد تربيتي انتظار محور، بررسي  
     شبهات مهدويت، آثار تربيتي و روان شناختي انتظار،  
     انتظار و مهدويت از ديدگاه جامعه  
     شناختي، از عناوين اين سخنراني هاست. در نخستين بخش  
     کتاب، پيام آيت الله صافي  
     گلپايگاني به گفتمان آمده است که در اين پيام  
     ويژگي هاي جامعه منتظر به تصوير کشيده  
     شده است. در پايان کتاب، خلاصه اي از سخنراني هاي  
     گفتمان اول و دوم آمده است.