بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نور مهدي  
    :ناشر   آفاق  
    :تاريخ چاپ   1401هـ.ق  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - مجموعه ها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي از مقالات درباره مهدويت، آثار، دلايل و  
     نقد مواضع آن است که توسط  
     نويسندگان معاصر سامان يافته است. نويسندگان نيروي  
     خود را در جهت اثبات اصل قضيه  
     مهدويت از طريق استشهاد به بشارت هاي آسماني،  
     احاديث اهل سنت و شيعه، آيات قرآني و  
     انتظار تمام ملل و نحل جهان براي ظهور منجي بشريت  
     متمرکز ساخته اند. بيشتر  
     نويسندگان به پرسش ها و شبهات طرح شده همانند:  
     چگونگي طول عمر امام، علل غيبت  
     طولاني، فايده امام غايب، انتظار و فوايد آن،  
     چگونگي قيام امام در مقابل قدرت هاي  
     طاغوتي، دلايل وجود فعلي مهدي (ع) پاسخ داده و در  
     ضمن مقالات، مباحثي چون تکاليف  
     شيعيان در زمان غيبت، انتظار مؤثر و پرتحرک، چگونگي  
     غيبت و فوايد آن، دعا براي فرج  
     امام و حکومت جهاني واحد پاسخ گفته اند.  
     مجموعه اي از مقالات درباره مهدويت، آثار، دلايل و  
     نقد مواضع آن است که توسط  
     نويسندگان معاصر سامان يافته است. نويسندگان نيروي  
     خود را در جهت اثبات اصل قضيه  
     مهدويت از طريق استشهاد به بشارت هاي آسماني،  
     احاديث اهل سنت و شيعه، آيات قرآني و  
     انتظار تمام ملل و نحل جهان براي ظهور منجي بشريت  
     متمرکز ساخته اند. بيشتر  
     نويسندگان به پرسش ها و شبهات طرح شده همانند:  
     چگونگي طول عمر امام، علل غيبت  
     طولاني، فايده امام غايب، انتظار و فوايد آن،  
     چگونگي قيام امام در مقابل قدرت هاي  
     طاغوتي، دلايل وجود فعلي مهدي (ع) پاسخ داده و در  
     ضمن مقالات، مباحثي چون تکاليف  
     شيعيان در زمان غيبت، انتظار مؤثر و پرتحرک، چگونگي  
     غيبت و فوايد آن، دعا براي فرج  
     امام و حکومت جهاني واحد پاسخ گفته اند.