بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گزارشي از همايش امام مهدي، استراتژي انتظار و جهان آين  
    :نويسنده   هيأت تحريريه مجله موعود  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - کنگره ها  
    :زبان اصلي