بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حمايت امام زمان از شيعه  
    :نويسنده   موسوي اصفهاني، سيد محمد تقي  
    :ناشر   کتابخانه چهلستون مسجد جامع تهران  
    :تاريخ چاپ   1401هـ.ق  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است شامل 3 رساله به نام هاي نورالابصار  
     في فضيلة الانتظار؛ کنزالغنايم  
     في فوائد الدعاء؛ سراج القبور در آداب نماز شب. 2  
     رساله نخست درباره دعا براي امام  
     زمان (عج) و فضيلت انتظار است. مؤلف با استناد به  
     احاديث شيعه، به ارزش انتظار و  
     پاداش منتظران و ويژگي هاي منتظران امام پرداخته  
     است. دعا براي فرج امام و فوايد  
     دعا و اوقات آن و برخي از ادعيه در اين باره، از  
     ديگر مطالب اين کتاب است. فضيلت  
     نماز شب و آداب آن، و نمازهاي مستحبي روزها و  
     شب هاي هفته، از ديگر موضوعات مورد  
     بحث در اين کتاب است.  
     مجموعه اي است شامل 3 رساله به نام هاي نورالابصار  
     في فضيلة الانتظار؛ کنزالغنايم  
     في فوائد الدعاء؛ سراج القبور در آداب نماز شب. 2  
     رساله نخست درباره دعا براي امام  
     زمان (عج) و فضيلت انتظار است. مؤلف با استناد به  
     احاديث شيعه، به ارزش انتظار و  
     پاداش منتظران و ويژگي هاي منتظران امام پرداخته  
     است. دعا براي فرج امام و فوايد  
     دعا و اوقات آن و برخي از ادعيه در اين باره، از  
     ديگر مطالب اين کتاب است. فضيلت  
     نماز شب و آداب آن، و نمازهاي مستحبي روزها و  
     شب هاي هفته، از ديگر موضوعات مورد  
     بحث در اين کتاب است.