بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بهارآفرين قرنها خزان  
    :نويسنده   مهزيار، محمد مهدي  
    :ناشر   مؤسسه امام مهدي(عج)  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در زمينه مهدويت و قيام و انقلاب جهاني  
     امام مهدي (عج). نگارنده،  
     انگيزه خود را ارائه شناختي منطقي و عميق نسبت به  
     مسائل مربوط به حجت بن الحسن و  
     تلاش در راستاي تحقق مقدمات قيام آن حضرت عنوان  
     کرده است. وي با بهره گيري از روش  
     تحليلي، به اعتقاد شيعه درباره سير کاروان بشر در  
     جهت تشکيل حکومتي واحد، بر اساس  
     عدالت، به پيشوايي معصوم اشاره کرده، مهدويت را  
     چشم داشت قيام يک مصلح بزرگ و  
     نيرومند مي داند که با قيام و تشکيل حکومت جهاني  
     خود، به نا بساماني ها و  
     بيدادگري هاي مادي و معنوي پايان مي بخشد. در  
     ادامه، با استناد به آيات قرآن و  
     روايات، به اثبات اصالت مهدويت و مبرهن ساختن آن در  
     شخص محمد بن الحسن العسکري (عج)  
     مي پردازد. بررسي مسائل مربوط به امام مهدي در 3  
     بخش: غيبت، طول عمر و قيام، در  
     پايان کتاب صورت گرفته است.  
     پژوهشي است در زمينه مهدويت و قيام و انقلاب جهاني  
     امام مهدي (عج). نگارنده،  
     انگيزه خود را ارائه شناختي منطقي و عميق نسبت به  
     مسائل مربوط به حجت بن الحسن و  
     تلاش در راستاي تحقق مقدمات قيام آن حضرت عنوان  
     کرده است. وي با بهره گيري از روش  
     تحليلي، به اعتقاد شيعه درباره سير کاروان بشر در  
     جهت تشکيل حکومتي واحد، بر اساس  
     عدالت، به پيشوايي معصوم اشاره کرده، مهدويت را  
     چشم داشت قيام يک مصلح بزرگ و  
     نيرومند مي داند که با قيام و تشکيل حکومت جهاني  
     خود، به نا بساماني ها و  
     بيدادگري هاي مادي و معنوي پايان مي بخشد. در  
     ادامه، با استناد به آيات قرآن و  
     روايات، به اثبات اصالت مهدويت و مبرهن ساختن آن در  
     شخص محمد بن الحسن العسکري (عج)  
     مي پردازد. بررسي مسائل مربوط به امام مهدي در 3  
     بخش: غيبت، طول عمر و قيام، در  
     پايان کتاب صورت گرفته است.