بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام و زمان  
    :نويسنده   بازرگان، مهدي  
    :ناشر   حقيقت  
    :تاريخ چاپ   1357هـ.ش  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي درباره نقش دو جانبه امام و زمان در تحولات  
     سياسي و اجتماعي است. نويسنده پس  
     از شرح مفهوم انتظار، از آن به عنوان مسئله اي  
     جهاني ياد کرده و آن را به 2 نوع  
     مثبت و منفي تقسيم نموده است. او سپس مسئله وظيفه  
     شيعيان در عصر غيبت را مورد بررسي  
     قرار داده و تقابل دايمي ميان حکام و مردم در ايران  
     را معلول اعتقاد عمومي مردم به  
     امام زمان (عج) و شيوه هاي زمام داري و عدالت گستري  
     او دانسته است. نويسنده در  
     ادامه، به بررسي نقش روحانيت در اين رويارويي ها  
     پرداخته و آن را منشأ بسياري از  
     تحولات سياسي و اجتماعي معاصر معرفي کرده است.  
     پژوهشي درباره نقش دو جانبه امام و زمان در تحولات  
     سياسي و اجتماعي است. نويسنده پس  
     از شرح مفهوم انتظار، از آن به عنوان مسئله اي  
     جهاني ياد کرده و آن را به 2 نوع  
     مثبت و منفي تقسيم نموده است. او سپس مسئله وظيفه  
     شيعيان در عصر غيبت را مورد بررسي  
     قرار داده و تقابل دايمي ميان حکام و مردم در ايران  
     را معلول اعتقاد عمومي مردم به  
     امام زمان (عج) و شيوه هاي زمام داري و عدالت گستري  
     او دانسته است. نويسنده در  
     ادامه، به بررسي نقش روحانيت در اين رويارويي ها  
     پرداخته و آن را منشأ بسياري از  
     تحولات سياسي و اجتماعي معاصر معرفي کرده است.