بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   هدايتهاي حضرت مهدي  
    :نويسنده   تجري، ابو القاسم  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اين نوشتار، فوايد وجود امام غايب را بر مي شمارد.  
     نگارنده با تقسيم اين فوايد به  
     دو بخش: تکويني و تشريعي، بحث خود را در شرح فوايد  
     تشريعي متمرکز مي سازد. وي 3  
     گونه فايده تشريعي را مورد بررسي قرار داده که  
     عبارتند از: بيان حکم نهايي و رفع  
     اختلاف ميان افرادي خاص در مسائل مهم، دعا و  
     استغفار براي مؤمنان و لعنت بر کافران  
     و ظالمان، هدايت هاي عمومي و خصوصي به حق طلبان در  
     عصر غيبت کبرا و صغرا و هدايت  
     جهاني ايشان در عصر ظهور. در پايان، احاديث و  
     داستان هايي درباره اين که آن حضرت،  
     افرادي را در 3 برهه زماني: از ولادت تا غيبت صغرا،  
     عصر غيبت کبرا و عصر ظهور هدايت  
     فرموده و مي فرمايند بازگو شده است.  
     اين نوشتار، فوايد وجود امام غايب را بر مي شمارد.  
     نگارنده با تقسيم اين فوايد به  
     دو بخش: تکويني و تشريعي، بحث خود را در شرح فوايد  
     تشريعي متمرکز مي سازد. وي 3  
     گونه فايده تشريعي را مورد بررسي قرار داده که  
     عبارتند از: بيان حکم نهايي و رفع  
     اختلاف ميان افرادي خاص در مسائل مهم، دعا و  
     استغفار براي مؤمنان و لعنت بر کافران  
     و ظالمان، هدايت هاي عمومي و خصوصي به حق طلبان در  
     عصر غيبت کبرا و صغرا و هدايت  
     جهاني ايشان در عصر ظهور. در پايان، احاديث و  
     داستان هايي درباره اين که آن حضرت،  
     افرادي را در 3 برهه زماني: از ولادت تا غيبت صغرا،  
     عصر غيبت کبرا و عصر ظهور هدايت  
     فرموده و مي فرمايند بازگو شده است.