بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حوار عن الإمام المهدي  
    :نويسنده   حائري، ناصر  
    :ناشر   سيد الشهداء(ع)  
    :تاريخ چاپ   1985م  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح کوتاهي در پاره اي از مسائل مهدويت و زندگاني  
     مهدي و ضرورت وجود امام است. اين  
     شرح در قالب گفت وگوي بين اعضاي خانواده حسن نجار  
     ارائه شده است. در اين گفت وگو،  
     نخست حسن نجار مسئله آگاهي عقلي و علمي نسبت به  
     عقايد اسلامي را براي اعضاي  
     خانواده اش شرح مي دهد و از جمله مسئله عقيده به  
     امام مهدي را مطرح مي سازد. طرح  
     اين مسئله، پرسش هايي را از قبيل اصل ولادت امام  
     مهدي، علت غيبت، فايده امام غايب،  
     طول عمر، چگونگي مبارزه او با اسلحه هاي پيش رفته و  
     فوق مدرن، فايده انتظار و  
     شيوه هاي حکومتي او براي اعضاي خانواده نجار ايجاد  
     مي کند و او با استناد به مباحث  
     علمي و استدلال هاي عقلي و آيات و روايات، به يکايک  
     آن پرسش ها پاسخ مي گويد.  
     شرح کوتاهي در پاره اي از مسائل مهدويت و زندگاني  
     مهدي و ضرورت وجود امام است. اين  
     شرح در قالب گفت وگوي بين اعضاي خانواده حسن نجار  
     ارائه شده است. در اين گفت وگو،  
     نخست حسن نجار مسئله آگاهي عقلي و علمي نسبت به  
     عقايد اسلامي را براي اعضاي  
     خانواده اش شرح مي دهد و از جمله مسئله عقيده به  
     امام مهدي را مطرح مي سازد. طرح  
     اين مسئله، پرسش هايي را از قبيل اصل ولادت امام  
     مهدي، علت غيبت، فايده امام غايب،  
     طول عمر، چگونگي مبارزه او با اسلحه هاي پيش رفته و  
     فوق مدرن، فايده انتظار و  
     شيوه هاي حکومتي او براي اعضاي خانواده نجار ايجاد  
     مي کند و او با استناد به مباحث  
     علمي و استدلال هاي عقلي و آيات و روايات، به يکايک  
     آن پرسش ها پاسخ مي گويد.