بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بزرگترين نعمت آفرينش  
    :نويسنده   حديدي، خليل  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحليلي است در آثار وجودي حضرت مهدي (عج). به عقيده  
     نويسنده، وجود مقدس حضرت مهدي  
     (عج) بزرگ ترين نعمت براي بشر است و براي اثبات اين  
     عقيده، به دليل عقلي و نقلي  
     متوسل شده است. دليل عقلي مطلب اين که ادله اي که  
     انسان را به پيامبر نيازمند  
     مي کند، پس از رسول خدا (ص) او را نيازمند وصي  
     مي سازد و ادله اي که وي را مکلف به  
     رجوع به پيامبر (ص) مي کند، براي رسيدن به هدايت  
     راستين به امام و وصي ارجاع  
     مي دهد. از طرفي، روايات فراوان از جمله نامه 28  
     نهج البلاغه، فرازهايي از زيارت  
     جامعه و زيارت نامه حضرت مهدي (عج)، اثبات مي کند  
     که نعمت وجود امام و حضرت مهدي  
     (عج) از بزرگ ترين نعمت ها براي هدايت و تکامل  
     وجودي انسان است.  
     تحليلي است در آثار وجودي حضرت مهدي (عج). به عقيده  
     نويسنده، وجود مقدس حضرت مهدي  
     (عج) بزرگ ترين نعمت براي بشر است و براي اثبات اين  
     عقيده، به دليل عقلي و نقلي  
     متوسل شده است. دليل عقلي مطلب اين که ادله اي که  
     انسان را به پيامبر نيازمند  
     مي کند، پس از رسول خدا (ص) او را نيازمند وصي  
     مي سازد و ادله اي که وي را مکلف به  
     رجوع به پيامبر (ص) مي کند، براي رسيدن به هدايت  
     راستين به امام و وصي ارجاع  
     مي دهد. از طرفي، روايات فراوان از جمله نامه 28  
     نهج البلاغه، فرازهايي از زيارت  
     جامعه و زيارت نامه حضرت مهدي (عج)، اثبات مي کند  
     که نعمت وجود امام و حضرت مهدي  
     (عج) از بزرگ ترين نعمت ها براي هدايت و تکامل  
     وجودي انسان است.