بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بقاء مکتب در پرتو وجود رهبر  
    :نويسنده   سبحاني، جعفر  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نوشتاري مختصر در ضرورت وجود رهبر در ميان امت است.  
     مؤلف در اين گفتار به پرسش مهمي  
     که از ايام پيشين مطرح بوده، پاسخ گفته و آن اين که  
     اصولا فايده امام غايب چيست و  
     او چگونه امت را هدايت خواهد کرد؟ وي با تشريح اين  
     نکته که وجود رهبر (حتي اگر در  
     زندان بوده باشد و از دسترس طرفدارانش دور باشد)  
     مايه بقاي آن ملت است، به کلام  
     امام علي (ع) اشاره کرده که هيچ گاه زمين از وجود  
     امام حاضر و آشکار يا غايبي که از  
     بيم پنهان است، خالي نيست و در ادامه به غيبت هاي  
     برخي پيامبران (همانند موسي (ع)،  
     يونس (ع)، مسيح (ع) و رسول اکرم (ص)) استناد نموده  
     است.  
     نوشتاري مختصر در ضرورت وجود رهبر در ميان امت است.  
     مؤلف در اين گفتار به پرسش مهمي  
     که از ايام پيشين مطرح بوده، پاسخ گفته و آن اين که  
     اصولا فايده امام غايب چيست و  
     او چگونه امت را هدايت خواهد کرد؟ وي با تشريح اين  
     نکته که وجود رهبر (حتي اگر در  
     زندان بوده باشد و از دسترس طرفدارانش دور باشد)  
     مايه بقاي آن ملت است، به کلام  
     امام علي (ع) اشاره کرده که هيچ گاه زمين از وجود  
     امام حاضر و آشکار يا غايبي که از  
     بيم پنهان است، خالي نيست و در ادامه به غيبت هاي  
     برخي پيامبران (همانند موسي (ع)،  
     يونس (ع)، مسيح (ع) و رسول اکرم (ص)) استناد نموده  
     است.