بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گنجهاي نهفته الهي  
    :نويسنده   سعيد، حسن  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مقاله، بيانگر اين نکته است که امام مهدي (ع) و  
     يارانش گنجينه نهفته الهي براي  
     هدايت بشر خواهند بود. نويسنده با اشاره به سخن  
     اميرمؤمنان (ع) که زمين هرگز از حجت  
     خدا خالي نمي شود و اين حجت، گاهي ظاهر و جلوه گر  
     است و گاهي به ناچار مخفي است، به  
     اين حقيقت اشاره مي کند که امام مهدي همان ذخيره  
     الهي است که روزي از پس پرده غيبت  
     به در خواهد آمد و با ياران آبديده خود، عدالت را  
     در سطح زمين گسترش خواهند داد.  
     مقاله، بيانگر اين نکته است که امام مهدي (ع) و  
     يارانش گنجينه نهفته الهي براي  
     هدايت بشر خواهند بود. نويسنده با اشاره به سخن  
     اميرمؤمنان (ع) که زمين هرگز از حجت  
     خدا خالي نمي شود و اين حجت، گاهي ظاهر و جلوه گر  
     است و گاهي به ناچار مخفي است، به  
     اين حقيقت اشاره مي کند که امام مهدي همان ذخيره  
     الهي است که روزي از پس پرده غيبت  
     به در خواهد آمد و با ياران آبديده خود، عدالت را  
     در سطح زمين گسترش خواهند داد.