بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اميد به آيندهاي درخشان  
    :نويسنده   شفيعي، سيد علي  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اشاره اي است به فلسفه غيبت امام زمان (عج) و  
     چگونگي بهره وري از وجود ايشان در  
     دوران غيبت. گوينده نخست مهدويت را اعتقاد مشترک  
     همه اديان و فرقه هاي اسلامي و همه  
     مکاتب بشري دانسته و بابيت و بهاييت را از فرقه هاي  
     سياسي ساخته دست استعمار جهاني  
     معرفي کرده و سخنان ابن خلدون و فريد وجدي و احمد  
     امين را در مخالفت با روايات  
     مربوط به امام زمان (عج) خارج از تخصص آنها دانسته  
     است. سپس با بهره گيري از  
     روايات، فلسفه غيبت امام زمان و امتحان و آزمايش  
     مسلمانان توسط خداوند را از جمله  
     اسرار غيبت ذکر کرده است. در ادامه، چگونگي استفاده  
     از وجود امام زمان (عج) در  
     دوران غيبت را بيان داشته و درباره اين سخن که نحوه  
     بهره يابي از امام زمان همچون  
     استفاده از خورشيد از پس ابرهاست توضيحاتي ارائه  
     داده است.  
     اشاره اي است به فلسفه غيبت امام زمان (عج) و  
     چگونگي بهره وري از وجود ايشان در  
     دوران غيبت. گوينده نخست مهدويت را اعتقاد مشترک  
     همه اديان و فرقه هاي اسلامي و همه  
     مکاتب بشري دانسته و بابيت و بهاييت را از فرقه هاي  
     سياسي ساخته دست استعمار جهاني  
     معرفي کرده و سخنان ابن خلدون و فريد وجدي و احمد  
     امين را در مخالفت با روايات  
     مربوط به امام زمان (عج) خارج از تخصص آنها دانسته  
     است. سپس با بهره گيري از  
     روايات، فلسفه غيبت امام زمان و امتحان و آزمايش  
     مسلمانان توسط خداوند را از جمله  
     اسرار غيبت ذکر کرده است. در ادامه، چگونگي استفاده  
     از وجود امام زمان (عج) در  
     دوران غيبت را بيان داشته و درباره اين سخن که نحوه  
     بهره يابي از امام زمان همچون  
     استفاده از خورشيد از پس ابرهاست توضيحاتي ارائه  
     داده است.