بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نور اميد  
    :نويسنده   صدر، سيد رضا  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي کوتاه در اثبات ظهور منجي بشريت، به روش  
     اجتماعي و فلسفي است. به گفته مؤلف،  
     انسان با ديدن ظلم و بي عدالتي در طول تاريخ،  
     هماره اميد رسيدن به حکومت عدل و  
     توحيد را در دل خود زنده نگه داشته و اديان الهي و  
     غير الهي نيز با اطلاع از اين  
     اصل، همواره به او نويد ظهور منجي داده اند؛  
     چنان که يهوديان به ظهور عزير نبي،  
     مسيحيان به مسيح، زردشتيان به بهرام (فرزند سوم  
     زرتشت)، ايرانيان باستان به کيخسرو  
     معتقدند. نويسنده با استناد به قاعده فلسفي محال  
     بودن قسر دائم (يعني محروم بودن  
     حقيقتي از حقايق هستي در دوره روزگارش، از خواسته  
     طبيعي خود مثل اين که حرارت يا  
     نور به طور هميشه از آتش گرفته شود) گفته است:  
     خواسته طبيعي زمين و انسان، حکومت و  
     سلطه انسانيت و عدل است؛ در حالي که از ابتداي خلقت  
     تاکنون عمدتا ظالمان و  
     بيدادگران در زمين و بر انسان حاکم و مسلط بودند و  
     چون قسر دائم انسان و زمين از  
     طبيعت خود محال است، پس حتما روزي بايد باشد تا اين  
     دو به طبيعت خود برسند.  
     بررسي کوتاه در اثبات ظهور منجي بشريت، به روش  
     اجتماعي و فلسفي است. به گفته مؤلف،  
     انسان با ديدن ظلم و بي عدالتي در طول تاريخ،  
     هماره اميد رسيدن به حکومت عدل و  
     توحيد را در دل خود زنده نگه داشته و اديان الهي و  
     غير الهي نيز با اطلاع از اين  
     اصل، همواره به او نويد ظهور منجي داده اند؛  
     چنان که يهوديان به ظهور عزير نبي،  
     مسيحيان به مسيح، زردشتيان به بهرام (فرزند سوم  
     زرتشت)، ايرانيان باستان به کيخسرو  
     معتقدند. نويسنده با استناد به قاعده فلسفي محال  
     بودن قسر دائم (يعني محروم بودن  
     حقيقتي از حقايق هستي در دوره روزگارش، از خواسته  
     طبيعي خود مثل اين که حرارت يا  
     نور به طور هميشه از آتش گرفته شود) گفته است:  
     خواسته طبيعي زمين و انسان، حکومت و  
     سلطه انسانيت و عدل است؛ در حالي که از ابتداي خلقت  
     تاکنون عمدتا ظالمان و  
     بيدادگران در زمين و بر انسان حاکم و مسلط بودند و  
     چون قسر دائم انسان و زمين از  
     طبيعت خود محال است، پس حتما روزي بايد باشد تا اين  
     دو به طبيعت خود برسند.