بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي اميد ملتها  
    :نويسنده   صفار، حسن موسي  
    :مترجم   مجيديان، محمد علي  
    :ناشر   آفاق  
    :موضوع   آثار وجودي - انتظار - تأثيرها  
    :تعداد چاپ   5  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     سيري اجمالي در نابه ساماني هاي تاريخ بشر و بررسي  
     ظلم ها و ستم هايي است که بر سر  
     آدمي رفته و معرفي امام زمان (عج) به عنوان پايان  
     بخش اين ظلم هاست. نويسنده نخست  
     به گرفتاري هاي پي در پي و گوناگون بشر در طول  
     تاريخ و آينده بشر اشاره مي کند و  
     مهدي موعود را از ديدگاه قرآن و روايات،  
     پايان دهنده اين رنج ها معرفي مي کند. وي  
     در ادامه، غيبت ولي عصر و علل آن را در روايات  
     جست وجو نموده و امتحان انسان ها و  
     به بن بست رسيدن همه راه ها و طرح هاي بشري براي  
     تأمين سعادت انسان و فراهم آمدن  
     زمينه هاي حکومت عالم گير و جهان شمول را ذکر کرده  
     است و پاي بندي انسان به معتقدات  
     مذهبي خود و تهذيب نفس و ايثار و جهاد و فراهم  
     نمودن زمينه براي ظهور آن امام عدالت  
     گستر را از وظايف منتظران برشمرده است.  
     سيري اجمالي در نابه ساماني هاي تاريخ بشر و بررسي  
     ظلم ها و ستم هايي است که بر سر  
     آدمي رفته و معرفي امام زمان (عج) به عنوان پايان  
     بخش اين ظلم هاست. نويسنده نخست  
     به گرفتاري هاي پي در پي و گوناگون بشر در طول  
     تاريخ و آينده بشر اشاره مي کند و  
     مهدي موعود را از ديدگاه قرآن و روايات،  
     پايان دهنده اين رنج ها معرفي مي کند. وي  
     در ادامه، غيبت ولي عصر و علل آن را در روايات  
     جست وجو نموده و امتحان انسان ها و  
     به بن بست رسيدن همه راه ها و طرح هاي بشري براي  
     تأمين سعادت انسان و فراهم آمدن  
     زمينه هاي حکومت عالم گير و جهان شمول را ذکر کرده  
     است و پاي بندي انسان به معتقدات  
     مذهبي خود و تهذيب نفس و ايثار و جهاد و فراهم  
     نمودن زمينه براي ظهور آن امام عدالت  
     گستر را از وظايف منتظران برشمرده است.