بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ماذا نستفيد من الإمام المهدي و هو غائب؟  
    :نويسنده   علاء الدين، مهدي حسن  
    :ناشر   الدار الإسلامية  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نقش و تأثير وجودي امام زمان (عج) در حال غيبت و  
     چگونگي بهره گيري از او در اين اثر  
     مورد بررسي قرار گرفته است. نويسنده، به توجيه  
     مسئله غيبت و پاسخ به شبهاتي در اين  
     زمينه پرداخته است و براي اين کار، به روش  
     کتابخانه اي و شيوه نقلي (حديثي و  
     تاريخي) به منابع حديثي شيعه اماميه استناد نموده  
     است. وي پس از بيان مقدمه اي در  
     اثبات تشکيل حکومت اسلامي جهاني توسط آخرين امام،  
     حضور غيبي او را تا زمان قيامت  
     ضروري دانسته و آثار مثبت آن را بررسي کرده است.  
     برخي از عناوين کتاب عبارتند از:  
     استفاده از امام متوقف بر ظهورش نيست؛ انتظار ظهور،  
     انسان را به انجام تکاليف خود  
     دعوت مي کند؛ آثار معنوي و روحاني امام زمان؛  
     ارتباط امام با امت.  
     نقش و تأثير وجودي امام زمان (عج) در حال غيبت و  
     چگونگي بهره گيري از او در اين اثر  
     مورد بررسي قرار گرفته است. نويسنده، به توجيه  
     مسئله غيبت و پاسخ به شبهاتي در اين  
     زمينه پرداخته است و براي اين کار، به روش  
     کتابخانه اي و شيوه نقلي (حديثي و  
     تاريخي) به منابع حديثي شيعه اماميه استناد نموده  
     است. وي پس از بيان مقدمه اي در  
     اثبات تشکيل حکومت اسلامي جهاني توسط آخرين امام،  
     حضور غيبي او را تا زمان قيامت  
     ضروري دانسته و آثار مثبت آن را بررسي کرده است.  
     برخي از عناوين کتاب عبارتند از:  
     استفاده از امام متوقف بر ظهورش نيست؛ انتظار ظهور،  
     انسان را به انجام تکاليف خود  
     دعوت مي کند؛ آثار معنوي و روحاني امام زمان؛  
     ارتباط امام با امت.