بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نيکو سخن درباره حجة بن الحسن  
    :نويسنده   علوي، سيد عادل  
    :مترجم   اصفيايي، محمد علي  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تبيين معنا و جايگاه و چگونگي انتظار فرج امام زمان  
     (عج) و اهميت آن است. نويسنده  
     براي شناخت و برقراري ارتباط با امام زمان و انتظار  
     و اهميت آن، انتظار را به 2 نوع  
     مثبت و منفي تقسيم کرده و با استناد به روايات،  
     ارزش نوع مثبت آن را شرح داده و آن  
     را سري از اسرار الهي دانسته است. وي معتقد است که  
     حکمت غيبت، پس از ظهور حضرت روشن  
     مي شود. تأثير انتظار مثبت بر اصلاح فرد و جامعه با  
     استناد به رواياتي از ائمه (ع)  
     در بخش پاياني اين نوشته تبيين شده است.  
     تبيين معنا و جايگاه و چگونگي انتظار فرج امام زمان  
     (عج) و اهميت آن است. نويسنده  
     براي شناخت و برقراري ارتباط با امام زمان و انتظار  
     و اهميت آن، انتظار را به 2 نوع  
     مثبت و منفي تقسيم کرده و با استناد به روايات،  
     ارزش نوع مثبت آن را شرح داده و آن  
     را سري از اسرار الهي دانسته است. وي معتقد است که  
     حکمت غيبت، پس از ظهور حضرت روشن  
     مي شود. تأثير انتظار مثبت بر اصلاح فرد و جامعه با  
     استناد به رواياتي از ائمه (ع)  
     در بخش پاياني اين نوشته تبيين شده است.