بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   برکات حضرت وليعصر: خلاصه العبقري الحسان  
    :نويسنده   نهاوندي، علي اکبر  
    :مترجم   معلم، سيد جواد  
    :ناشر   منتظران ظهور  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :تعداد چاپ   3  

شرح موضوعات کتاب
     بازنويسي و خلاصه کتاب العبقري الحسان است که در  
     آن، مجموعه اي از حکايات تشرف  
     يافتگان به محضر امام عصر گردآمده است. تلخيص  
     کننده، در مقدمه علت تشرف برخي افراد  
     به محضر امام و فوايد بازگو کردن اين قضايا را ذکر  
     کرده است. وي از مجموعه 5 بخش  
     کتاب، تنها بخش دوم جلد اول و بخش اول جلد دوم را  
     تلخيص و به زبان روز بازنويسي و  
     نگارش کرده است. وي به خاطر طولاني نشدن کتاب،  
     منابع و مستندات را حذف کرده و از  
     نقل داستان هاي ديگر که ارتباط مستقيم به ملاقات با  
     امام نداشته خودداري کرده است.  
     داستان هاي اين کتاب، در 5 بخش گنجانيده شده است:  
     تشرف يافتگان در عالم بيداري؛  
     مشاهدات و مکاشفات؛ رؤياهاي صادقه؛ تجليات حضرت؛  
     توسلات به حضرت.  
     بازنويسي و خلاصه کتاب العبقري الحسان است که در  
     آن، مجموعه اي از حکايات تشرف  
     يافتگان به محضر امام عصر گردآمده است. تلخيص  
     کننده، در مقدمه علت تشرف برخي افراد  
     به محضر امام و فوايد بازگو کردن اين قضايا را ذکر  
     کرده است. وي از مجموعه 5 بخش  
     کتاب، تنها بخش دوم جلد اول و بخش اول جلد دوم را  
     تلخيص و به زبان روز بازنويسي و  
     نگارش کرده است. وي به خاطر طولاني نشدن کتاب،  
     منابع و مستندات را حذف کرده و از  
     نقل داستان هاي ديگر که ارتباط مستقيم به ملاقات با  
     امام نداشته خودداري کرده است.  
     داستان هاي اين کتاب، در 5 بخش گنجانيده شده است:  
     تشرف يافتگان در عالم بيداري؛  
     مشاهدات و مکاشفات؛ رؤياهاي صادقه؛ تجليات حضرت؛  
     توسلات به حضرت.