بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دورنمائي از زندگي مصلح حقيقي جهان  
    :نويسنده   نمائي، غلامرضا  
    :تاريخ چاپ   1350هـ.ش  
    :موضوع   اثبات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده پس از ارائه گزارشي کوتاه از حالات شخصي  
     امام مهدي (عج) و چگونگي تولد و  
     بيان نام و نسب ايشان، به مسئله غيبت ايشان  
     مي پردازد و طي آن، نخست شرح کوتاهي از  
     غيبت صغرا و زندگي نايبان چهارگانه ايشان را بيان  
     مي کند و سپس غيبت کبرا را به بحث  
     مي گذارد. در بحث از غيبت کبرا، مسائلي مانند شرايط  
     مرجع تقليد و تشرفات برخي  
     شيعيان به حضور ايشان تبيين مي شود و با استناد به  
     حديث لوح و ترجمه و توضيح آن،  
     امامت امام مهدي به اثبات مي رسد. نويسنده سپس به  
     مسئله طول عمر امام مهدي  
     مي پردازد و با بهره گيري از يافته هاي علمي و  
     نظريات فيزيولوژيست ها و  
     زيست شناسان، آن را امري ممکن و معقول ارزيابي  
     مي کند. در پايان، علائم و نشانه هاي  
     ظهور و تغييرات کلي جهان در دوران ظهور بازگو  
     مي شود.  
     نويسنده پس از ارائه گزارشي کوتاه از حالات شخصي  
     امام مهدي (عج) و چگونگي تولد و  
     بيان نام و نسب ايشان، به مسئله غيبت ايشان  
     مي پردازد و طي آن، نخست شرح کوتاهي از  
     غيبت صغرا و زندگي نايبان چهارگانه ايشان را بيان  
     مي کند و سپس غيبت کبرا را به بحث  
     مي گذارد. در بحث از غيبت کبرا، مسائلي مانند شرايط  
     مرجع تقليد و تشرفات برخي  
     شيعيان به حضور ايشان تبيين مي شود و با استناد به  
     حديث لوح و ترجمه و توضيح آن،  
     امامت امام مهدي به اثبات مي رسد. نويسنده سپس به  
     مسئله طول عمر امام مهدي  
     مي پردازد و با بهره گيري از يافته هاي علمي و  
     نظريات فيزيولوژيست ها و  
     زيست شناسان، آن را امري ممکن و معقول ارزيابي  
     مي کند. در پايان، علائم و نشانه هاي  
     ظهور و تغييرات کلي جهان در دوران ظهور بازگو  
     مي شود.