بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ران ملخ و حضور سليمان  
    :نويسنده   واعظ موسوي، سيد علي اکبر  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي درباره تکليف شيعيان در عصر غيبت و لزوم  
     پيروي آنان از فقهاي جامع الشرايط  
     است. نويسنده نخست با استناد به دلايل عقلي و آياتي  
     از قرآن، مسئله رجوع جاهل به  
     عالم را بررسي کرده و آن گاه نظر شيعه و اهل سنت را  
     در باره افراد داراي صلاحيت  
     براي مراجعه در امور دين به بحث گذاشته است. وي با  
     ارائه نمونه هايي از آيات و  
     روايات، نظر اهل سنت را در خصوص مرجعيت صحابه مردود  
     شمرده و گروهي از آنان را منافق  
     دانسته است. سپس نتيجه مي گيرد تنها مرجع  
     صلاحيت دار در اين خصوص، ائمه (ع)  
     شيعه اند که معصوم از هر نوع خلل و خطا هستند.  
     پژوهشي درباره تکليف شيعيان در عصر غيبت و لزوم  
     پيروي آنان از فقهاي جامع الشرايط  
     است. نويسنده نخست با استناد به دلايل عقلي و آياتي  
     از قرآن، مسئله رجوع جاهل به  
     عالم را بررسي کرده و آن گاه نظر شيعه و اهل سنت را  
     در باره افراد داراي صلاحيت  
     براي مراجعه در امور دين به بحث گذاشته است. وي با  
     ارائه نمونه هايي از آيات و  
     روايات، نظر اهل سنت را در خصوص مرجعيت صحابه مردود  
     شمرده و گروهي از آنان را منافق  
     دانسته است. سپس نتيجه مي گيرد تنها مرجع  
     صلاحيت دار در اين خصوص، ائمه (ع)  
     شيعه اند که معصوم از هر نوع خلل و خطا هستند.