بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   برآ اي آفتاب صبح اميد  
    :نويسنده   هاشمي دانا، صدر الدين  
    :ناشر   بدر  
    :تاريخ چاپ   1373هـ.ش  
    :موضوع   اثبات  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي درباره انديشه مهدويت و آثار مثبت انتظار  
     است. نويسنده اميد را يکي از  
     نيازهاي اساسي و فطري بشر مي شمارد و معتقد است  
     انسان بي اميد از حيات واقعي  
     بي بهره است و مرده متحرکي بيش نيست. او بر اين  
     اساس، اميد به رسيدن روزگاري سراسر  
     نور و روشنايي را يکي از مهم ترين عوامل حل بسياري  
     از مشکلات روحي و رواني دانسته و  
     با الهام از کتاب و سنت، مباحث مربوط به مهدويت، به  
     ويژه مسئله انتظار را مورد  
     بررسي قرار داده است. نويسنده، انتظار را مقوله اي  
     اعتقادي - اجتماعي مي داند و فرد  
     منتظر را به خاطر خصيصه انتظار، فردي مسئول و متعهد  
     ارزيابي مي کند.  
     پژوهشي درباره انديشه مهدويت و آثار مثبت انتظار  
     است. نويسنده اميد را يکي از  
     نيازهاي اساسي و فطري بشر مي شمارد و معتقد است  
     انسان بي اميد از حيات واقعي  
     بي بهره است و مرده متحرکي بيش نيست. او بر اين  
     اساس، اميد به رسيدن روزگاري سراسر  
     نور و روشنايي را يکي از مهم ترين عوامل حل بسياري  
     از مشکلات روحي و رواني دانسته و  
     با الهام از کتاب و سنت، مباحث مربوط به مهدويت، به  
     ويژه مسئله انتظار را مورد  
     بررسي قرار داده است. نويسنده، انتظار را مقوله اي  
     اعتقادي - اجتماعي مي داند و فرد  
     منتظر را به خاطر خصيصه انتظار، فردي مسئول و متعهد  
     ارزيابي مي کند.