بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بررسي مفهوم مهدي نوعي و اثبات ديدگاه تشيع در مورد حضر  
    :نويسنده   آصفي، محمد مهدي  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اثبات نظريه شيعه درباره مهدي موعود (عج) با نگاهي  
     به روايات مورد قبول فريقين است.  
     گوينده 4 دسته روايات قطعي الصدور ارائه مي دهد که  
     اين روايات فقط بر امامان  
     دوازده گانه شيعه منطبق است و هيچ گونه تفسير ديگري  
     ندارد: 1. حديث ثقلين، که با  
     توجه به آن، مسئله امامت و ولايت تا روز قيامت  
     پيوسته و متصل است؛ 2. حديث معرفت  
     امام زمان؛ 3. حديث خالي نماندن زمين از حجت؛ 4.  
     احاديث بيانگر تعداد امامان. به  
     عقيده گوينده، با توجه به اين 4 دسته حديث، به هيچ  
     عنوان نمي توان مصداقي جز امام  
     مهدي فرزند امام حسن عسکري (ع)، براي اين احاديث  
     يافت.  
     اثبات نظريه شيعه درباره مهدي موعود (عج) با نگاهي  
     به روايات مورد قبول فريقين است.  
     گوينده 4 دسته روايات قطعي الصدور ارائه مي دهد که  
     اين روايات فقط بر امامان  
     دوازده گانه شيعه منطبق است و هيچ گونه تفسير ديگري  
     ندارد: 1. حديث ثقلين، که با  
     توجه به آن، مسئله امامت و ولايت تا روز قيامت  
     پيوسته و متصل است؛ 2. حديث معرفت  
     امام زمان؛ 3. حديث خالي نماندن زمين از حجت؛ 4.  
     احاديث بيانگر تعداد امامان. به  
     عقيده گوينده، با توجه به اين 4 دسته حديث، به هيچ  
     عنوان نمي توان مصداقي جز امام  
     مهدي فرزند امام حسن عسکري (ع)، براي اين احاديث  
     يافت.